Referencia kiadás

A referenciával kapcsolatos tudnivalók

1.) A referencia kiadásának célja

2.) A referencia kiadásának időpontja

3.) A minősítő folyamat elemei

3.a.) Nyílt önértékelés

3.b.) Zárt önértékelés

3.c.) Szakértői elemezés és helyszíni látogatás

4.) A referencia kiadáshoz kapcsolódó szakértői munka

  4.a.) A szervezet által beküldött dokumentumok vizsgálata

  4.b.) Helyszíni konzultáció

  4.c.) Javaslat a referenciára

5.) A referencia tartalma

1.) A referencia kiadásának célja

 

A referencia célja a minőségi tanúsítvány megszerzését követően visszajelzést adni arról, hogy a munkaerő-piaci szolgáltató szervezet és a szervezet szolgáltatása(i) mennyiben felel(nek) meg a TÁMOP-2.6.1. sz. projekt keretében kidolgozott szolgáltatás sztenderdeknek.

A referencia az adott időpontban meglévő helyzetet, a szervezet és a szolgáltatás pillanatnyi megfelelőségét rögzíti, és javaslatot fogalmazhat meg a továbbfejlesztés irányaira, tartalmára vonatkozóan. 

2.) A referencia kiadás időpontja

Az az időpont, amikor a támogatott szervezet már rendelkezik a „munkaerő-piaci szolgáltatásra irányuló minőségirányítási rendszer” és a „szervezetfejlesztési tervekre” előírt monitoring mutató dokumentumaival (a projekt fizikai befejezése).

3.) Minősítő folyamat elemei

3.a.) Nyílt önértékelés

1.) El kell készíteni egy szervezet-, és szolgáltatásfejlesztési tervet (kb. 20 oldalas) amely tartalmazza:

a.) szervezetfejlesztés területén:

• bemeneti szakmai kapacitásokat, erőforrásokat, SWOT-elemzést, fejlesztésben, fejlesztendő területeket, fejlesztés ütemezését, akadályok bemutatását, stb.
•  kimenetként a szervezet SZMSZ-t, amely tükrözi a projekt keretében elvégzett fejlesztés eredményeit

b.) szolgáltatásfejlesztés területén:

• bemenetként a szervezet által biztosított szolgáltatások kiindulási helyzetét, a sztenderekben meghatározott szolgáltatással összehasonlító elemzését, a fejlesztés módját, ütemezését, erőforrás igényét, stb.
• kimenetként a szervezet által biztosított szolgáltatások napi gyakorlatának bemutatását a sztenderek viszonylatában, valamint a szolgáltatás minőségbiztosítására kialakított és a gyakorlatban alkalmazott módszerek és tevékenységek bemutatását és az ezt igazoló dokumentumot

2.) A munkaerő-piaci szolgáltatásokra irányuló minőségirányítási rendszer bevezetésének dokumentuma  

(Részletesebben lásd: Pályázati Útmutató)

3.b.) Zárt önértékelés

Kapcsolódik a TÁMOP-2.6.1 projektben kidolgozott:

• munkaerő-piaci sztenderkehez (48 db)
• a sztendereken alapuló un. követelménymátrixhoz

A zárt önértékelési rendszer az átdolgozott és egyszerűsített követelménymátrixon fog alapulni.

A  követelménymátrix a sztendedekben meghatározott szervezeti és szakmai követelményrendszernek táblázatban való megjelenítése.

Egy megadott szempontrendszer alapján minősíti:

• a szervezeti kritériumokat (szervezet bejegyzése, szolgáltatás nyújtásának infrastrukturális körülményei, tárgyi feltételek, anyagi stabilitás, partneri kapcsolat, szabályozottság)
• a szolgáltatási kritériumokat (a szolgáltatás megvalósításában szerzett tapasztalat, a munkaerő-piaci tevékenység sikerességének mutatói, szolgáltatást nyújtó szakemberek végzettsége/tapasztalata, önértékelési módszertan)

Az OFA NKft. a szervezetek munkájának segítésére egy Call Centert fog működtetni, amelynek az internetes felületéről a zárt önértékelés modul letölthető és könnyen kitölthető lesz.

3.c.) Szakértői elemzés, helyszíni látogatás

 

A támogatott szervezet megküldi a Call Centeren keresztül az OFA NKft. részére a monitoring mutatóként előírt és a megvalósítás során elkészített, alább felsorolt dokumentumokat:

• a munkaerő-piaci szolgáltatás(ok)ra irányuló minőségirányítási rendszer bevezetésére készült dokumentum
• a szervezetfejlesztési tervvel összefüggő dokumentum(ok)
• zárt önértékelés

 

A dokumentumok elektronikus formában megküldhetők a Call Center részére.

Fontos, hogy az ESZA NKft. felé történő záró dokumentáció megküldése előtt legalább 1,5 hónappal előbb a fenti dokumentumok megküldésre kerüljenek az OFA NKft. részére, mert a helyszíni látogatás és referencia kiadással összefüggő szakértői munka is hasonló időtartamot igényel.  

A referencia szakértő a támogatott szervezet vezetőjével megbeszélt időpontban a helyszínen egyezteti a megküldött dokumentumokban foglaltakat, közösen értékelik a projekt eredményeit és megfogalmazzák a munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával és/vagy fejlesztésével kapcsolatos esetleges további fejlesztés irányait.

 

Szakértők feladat- és hatásköre

Minőségügyi szakértő

A civil szervezetet támogatja a minőségirányítási rendszer bevezetésében.

A civil szervezet kéri fel és ő fogadja a teljesítést.

 

OFA referencia szakértő

A referencia kiadásában értékelő szerepet lát el.

A civil szervezetet támogatja követelményeknek való megfelelésben.

4.) A referenciához kapcsolódó szakértői munka

 

Három fázisból áll:

• a szervezet által beküldött dokumentumok vizsgálata
• helyszíni konzultáció
• javaslat a referenciára

 

A referencia szakértő a megvizsgált dokumentumok és a helyszínen szerzett tapasztalatok alapján értékeli a támogatott szervezetet abból az aspektusból, hogy a kialakított és/vagy fejlesztett munkaerő-piaci szolgáltató rendszere mennyiben felel meg a TÁMOP-2.6.1. projektben kidolgozott sztenderdeknek.

A referencia szakértő minősítését megküldi az OFA NKft. részére, aki ennek alapján kiállítja a referencia dokumentumot és megküldi a civil szervezet és az ESZA Nkft. részére. 

5.) A referencia tartalma

 

Az OFA NKft. igazolja, hogy a támogatott szervezet a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergenció régiók” c. TÁMOP-2.6.2-12/1 támogatási program során kidolgozott és alkalmazott, munkaerő-piaci szolgáltatásokra irányuló minőségirányítási rendszere, valamint a szervezet munkaerő-piaci szolgáltatása(i) megfelel(nek) a TÁMOP-2.6.1 projekt keretében kidolgozott sztenderdeknek.

 

Közös érdek, hogy csak azok kapjanak pozitív tartalmú referenciát, akiknek a szolgáltatásai megfelelnek a sztendereknek.

Ha a szervezet által bevezetett minőségirányítási rendszer nem, vagy csak részben felel meg a sztendereknek, a valós helyzet kerül rögzítésre, a feltételes referencia nem igazol teljesítést (ESZA NKft. és OFA NKft. közötti megállapodás). 

Egyéb információk a projektgazdák számára

 

Megfelelő felkészültségű szakemberek és szolgáltatók kiválasztása a Pályázati Útmutatóban előírt feladatok elvégzésére.

 

A szolgáltatási szerződésben rögzíteni mindazon feladatokat, amelyet a Pályázati Útmutató előír/elvár a támogatott projekttől és/vagy szervezettől.

 

A projekt megvalósítása érdekében felkért vállalkozással kötött szolgáltatási szerződésben a teljesítés elfogadását az elkészített dokumentum átadása mellett megfontolandó az OFA Nkft. pozitív referenciájához, vagy az ESZA NKft. monitoring mutató teljesüléséhez is kötni.

A kiemelt projekt keretében felkért Stratégiai Munkacsoportnak (NGM, NMH, civilek) javaslatot tesz az OFA NKft. a munkaerő-piaci szolgáltatásokat érintő kutatási témákra, amelyek meglapozhatják az akkreditációval, vagy szolgáltatásvásárlással kapcsolatos szakmapolitikai döntések meghozatalát is.

 

Az OFA NKft. a projektek futam- és fenntartási ideje alatt többféle szolgáltatással segíti a civil szervezetek munkáját (egyéni és csoportos konzultáció, tanácsadás, regionális szakmai műhelyek, módszertani segédanyagok, önértékelési kézikönyv, Call Center, online dokumentációs felület, stb.), amelyről a regionális irodákban dolgozó munkatársaktól további információ kérhető.

 

Várjuk a javaslataikat, hogy milyen témákról igényelnek bővebb információt, mert ezek lennének a regionális műhelymunka rendezvény napirendi pontjai.